Интервью с начальником отдела службы, подготовки и проведения АСР ПСС ЯО Дмитрием Дунаевым

https://vesti-yaroslavl.ru/vesti-24-intervyu/item/25894-vesti-intervyu-s-nachalnikom-otdela-sluzhby-podgotovki-i-provedeniya-asr-pss-yao-dmitriem-dunaevym-ot-7-08-2018